Centrets forskningsverksamhet organiseras inledningsvis i fyra multidisciplinära, tematiska forskningsområden:  

 

Dessa forskningsområden arbetades fram gemensamt av parterna med utgångspunkt av Trafikverkets identifierade kunskapsbehov inom varje kunskapsfält. En gruppering av kunskapsbehov gjordes i en iterativ process och resulterade i ovan fyra forskningsområden.  

Respektive forskningsområde samordnas av en forskningsområdesrepresentant och har en arbetsgrupp bestående av involverade forskare/projektledare från olika partners samt specialister från Trafikverket. Representanten ansvarar övergripande för planering och uppföljning av området samt deltar i beredning och revidering av centrets forskningsagenda.