Grundat i klimatfrågan behöver väginfrastrukturen i sin helhet och över alla byggande-, drift- och underhållsfaser minimera utsläppen av växthusgaser och bli fossilfria.  

Digitaliseringstransformationen och en mer automatiserad och elektrifierad väginfrastruktur är därför i full utveckling. Som många andra omställningar behövs dock ett samlat grepp med insatser utefter en komplex men sammanhängande värdekedja för att säkerställa att vägteknikområdet hänger med i sin helhet. Frånvaron av en ”first mover”-mekanism, komplexa intressentnätverk, felinriktade incitamentsstrukturer, delat kontra individuellt ägda resurser och en riskminimerande inställning bidrar till att innovation i denna sektor är komplex. Komplexiteten borde däremot inte leda till att väginfrastrukturens perspektiv saknas eller kommer för sent i förhållande till övriga relevanta delkomponenter i ett modernt infrastruktursystem, t.ex. fordonsperspektivet. Kunskap kring väginfrastrukturens utmaningar på kort och lång sikt måste vara en viktig del av en mer automatiserad och elektrifierad väginfrastruktur och vägteknikområdet bör maximera nyttjandet av digitaliseringsmöjligheter för sina utmaningar så att Sverige kan nå målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer till 2045.    

En verktygslåda för vägkonstruktion och vägkropp, vägbeläggningar (inkl. grusvägar) och vägutrustning baserad på ny kunskap behöver därför utvecklas för vägteknikområdet och kommer medföra bland annat:  

 • möjligheten att förutse effekter av åtgärder med tanke på framtida åtgärdsbehov och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv genom nyttjandet av digitaliseringsmöjligheten;   
 • ökad förmåga att mäta, kravställa och följa upp tillstånd rationellt, säkert och tillförlitligt, t.ex. med hjälp av automatisering och kopplade data- och modelleringssystem;  
 • ökad kunskap om betydelsen av planering och metoder för drift, underhåll och vinterväghållning i ett automatiserat och elektrifierat vägtransportsystem;   
 • kunskap om hur drift, underhåll och vinterväghållningen kan effektiviseras genom nyttjandet av digitaliseringsmöjligheten;   
 • förståelse kring behoven av anpassade krav och standarder kopplad till en modern väginfrastruktur.  

 

Digitaliseringstransformationen innebär samtidigt en möjlighet för ökad produktivitet och nya tjänster och affärer kopplad till väginfrastrukturen som kan bidra till en mer dynamisk och attraktiv sektor. Tekniksprånget, nya aktörer inom området och fundamentala förändringar i nya arbetsmetoder, krav, standarder, tjänster och ändrad komplexitet som är kopplade till ett modernt vägteknikområde kräver samtliga ett viktigt kunskapsunderlag för att hantera omställningsprocessen. Det här Temat inom KCV verkar därför inte bara för att skapa i) grundläggande kunskap kring tekniska lösningar som säkerställer en modernisering av vägteknikområdet med stöd av digitalisering, automatisering och elektrifiering men ska även inkludera ii) en lyhördhet i den grundläggande förändring av arbets- och stödstrukturer i branschen samt iii) ett långsiktigt perspektiv på en balans mellan samhälls- och marknadsvinster med hänsyn till och engagemang av enskilda intressenter, för att få positiva effekter.  

Detta forskningsområde följande kunskapsbehov hos Trafikverket utifrån inbjudan (Trafikverket, 2022a):   

 • Ökad kunskap och förmåga till effektiva underhålls- och reinvesteringsåtgärder med tanke på landsbygdens och näringslivets behov av tillgänglighet och framkomlighet (grusvägar).   
 • Ökad kunskap om innovativa metoder som innebär minskad miljöpåverkan, lägre kostnader och ökad funktionalitet (grusvägar)  
 • Ökad förmåga att förutse effekter av åtgärder med tanke på framtida åtgärdsbehov och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Utveckla förmåga att använda effektiva förebyggande åtgärder (vägbeläggningar).   
 • Ökad kunskap om betydelse av beläggningsunderhålls i ett automatiserat och elektrifierat vägtransportsystem (vägbeläggningar).  
 • Ökad kunskap om hur vinterväghållningen kan effektiviseras genom att ta vara på de möjligheter som digitaliseringstransformation av dagens samhälle erbjuder (vinterväghållning).  
 • Ökad kunskap om vinterväghållningens betydelse i ett automatiserat och elektrifierat vägtransportsystem (vinterväghållning)