Forskningsrådets uppdrag är att ta emot forskningsområdesrepresentanternas förslag och bedöma samt rangordna projekten utifrån dess kort- och långsiktiga strategiska nyttor på kunskapen, samt om de bidrar till forskningsagendan. Forskningsrådet ska enbart rangordna projekten utifrån dess strategiska betydelse ej utifrån metod och liknande som forskningsområdesrepresentanterna redan genomfört. Forskningsrådet får ej ge avslag på projekt utan endast lämna rekommendationer med tydliga motiveringar som underlag till styrelsen.  

Här ingår följande:  

  • Trafikverkets strateger och eventuellt portföljledare  
  • En representant per forskningsområde  
  • En representant per part   

 

Forskningsrådet ska även ta fram en forskningsagenda som kan presenteras för beslut av styrelsen. Förslagsvis tar forskningsrådet in de fyra planerna för respektive forskningsområde och utökar dessa med kopplingen mellan områden, samt det strategiska behovet framåt, både kortsiktigt och långsiktigt.