Vid byggande, drift och underhåll av vägar, såväl belagda som grusvägar, är hälso-, miljö- och klimateffekter avgörande frågor som behöver beaktas för att nå ett hållbart samhälle med hänsyn till bland annat Agenda 2030-målen. I dagsläget genomförs mycket forskning, men det saknas fortfarande en del grundläggande effektsamband kring hur olika vägtekniska aspekter (såsom ingående material, beläggningstyp, konstruktionstyp, vägytans beskaffenhet, byggande, drift och underhåll) påverkar dessa effekter. 

Forskningsområdet knyter väl an till Trafikverkets kunskapsbehov där det i dagsläget saknas mycket kunskap, eller så finns enbart begränsad och/eller föråldrad kunskap, kring hur olika effekter och utsläpp som påverkar hälsan, närmiljön och/eller klimatet är kopplade till vägens beskaffenhet, produktions- och driftmetoder vare sig det gäller:   

 • ingående material (t.ex. förekomsten av tjärasfalt, produktionsmetoder av ingående material, värmning och tillverkning av beläggningar),  
 • konstruktionen (t.ex. inverkan av typ av beläggning) 
 • effekter genererade av vägyta-däckinteraktionen (t.ex. nötningsslitagepartiklar och buller)  
 • föroreningstransport från vägytan och vägkroppen (t.ex. genom vattentransport) 
 • drift och underhållsaspekter såsom vinterväghållning (t.ex. när, med vilka metoder, med vilka medel och material)

 

Genom grundläggande forskning för att ta fram effektsambanden kan en ökad kunskapsnivå nås som bidrar till en mer ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar vägplanering, utformning, byggande, drift och underhåll av det svenska vägnätet. 

Forskningsområdet Hälso-, miljö- och klimateffekter kopplar även starkt in i de tre andra forskningsområden som föreslås (Tillståndsbedömning och Nedbrytningsmodeller, Hållbara och resurseffektiva vägar och Automatisering, digitalisering och elektrifiering för ett modernt vägtransportsystem). 

Forskningsområdet handlar om att: 

 • Ta fram av grundläggande effektsamband, både inom och mellan ämnesområden för att nå en helhetsbild. 
 • Nyttja dessa effektsamband för att ta fram nyckeltal och indikatorer för att mäta uppfyllelse av hälso-, miljö- och klimatmål. 
 • På sikt bidra till funktionskravställande på vägar gällande hälsa, miljö och klimat, både vid byggande, drift och underhåll av vägar (både bundna och grusvägar). 
 • På sikt bidra med kunskap att skapa incitament för ökad hänsyn tagen till hälsa, miljö och klimat i upphandlingsförfarande och processer.

 

Detta forskningsområde följande kunskapsbehov hos Trafikverket utifrån inbjudan (Trafikverket, 2022a):  

 • Ökad kunskap om ett utsläppsfritt vägunderhåll med hänsyn till hela ekosystemet (produktionsmetoder, underhållsfordon, utsläppsfria bränsle, regelverk och affärsmodeller) som gynnar en snabb systemtransformation (vinterväghållning).  
 • Ökad kunskap om vinterväghållnings effekter på hälsa, miljö och klimat (vinterväghållning).  
 • Ökad kunskap om påverkan av vägplanering och vägutformning på en hållbar och effektiv vinterväghållning (ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet) (vinterväghållning).  
 • Utveckling och uppdatering av effektsambanden för vinterväghållning med hänsyn till den teknikutvecklingen som har skett under de senaste åren (vinterväghållning).  
 • Ökad kunskap om hur materialegenskaper påverkar på tekniskt och funktionellt tillstånd (grusvägar) 
 • Kunskap om nya material, produktionsmetoder och provningsmetoder (vägkropp) 
 • Ökad kunskap och förmåga till att minska negativa effekter på närmiljön, särskilt buller och partiklar (vägbeläggning) 
 • Ökad kunskap om val och utformning av vägutrustning med hänsyn till oskyddade trafikanternas säkerhet (vägutrustning)