Forskningsområdet utvecklar kunskap som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv förvaltning och utveckling av väginfrastrukturen.  En viktig grund för detta är tillgång till objektiva och kvalitets-säkrade data för bedömning av tekniskt och funktionellt tillstånd hos vägkropp, vägbeläggning och vägutrustning. Dessa data utgör i sin tur viktiga indata till modeller för nedbrytningen av vägkroppen och prognostisering av vägens och vägutrustningens tillstånd. Nedbrytningen påverkas också av faktorer som materialegenskaper, avvattning och dränering, klimat, trafikbelastning, etc., och även de utgör indata till modellerna.  

Forskningsområdet delas in i två delområden: tillståndsbedömning respektive nedbrytningsmodeller.  

 • Området tillståndsbedömning handlar om att vidareutveckla kunskapen om mått och mätmetoder som gör det möjligt att på ett säkert och tillförlitligt sätt kunna mäta och följa upp tekniskt och funktionellt tillstånd hos vägkropp, vägbeläggning och vägutrustning  
 • Området nedbrytningsmodeller handlar om kopplingen mellan hur vägens tillstånd förändras med tiden beroende på hur den är uppbyggd, vare sig förändringen beror på åldring, klimatfaktorer och avvattning eller av trafikbelastningen, eller en kombination av dessa faktorer. Nedbrytningsmodellerna bör även kunna hantera probabilistiska förlopp och kunna kopplas till LCC.   

 

I forskningsområdet behövs ökad kunskap kring tekniker och metoder för att kartlägga vägkroppens strukturella tillstånd, exempelvis med mobila utrustningar som TSD (Traffic Speed Deflektometer) och georadar. Med tillförlitliga mätmetoder och data om hur det tillståndet utvecklats kan modeller prognosticera framtida tillstånd. Säkra och objektiva mätmetoder är också väsentliga för att kunna kravställa vid nybyggnad och underhåll.  

Modellerna behövs för att kunna prognosticera och planera underhåll och ombyggnad på ett effektivt sätt. De behövs för att kunna använda material på plats, minska transporter och reducera CO2-utsläpp, men också för att kunna förstå vad det blir för funktion när inte de mest optimala materialen används.  

Ökad kunskap om nya material och utvecklade provningsmetoder, särskilt oförstörande, och förbättrad koppling till kvalitetskontroll samt tekniskt och funktionellt tillstånd är också en viktig del i forskningsområdet  

Forskningsområdet ska bidra till ökad kunskap om bakomliggande orsaker till brister i tillståndet och också om åtgärder som kan vidtas för att motverka nedbrytningstakten. Området bidrar vidare med viktig kunskap kring behov av dataförsörjning och beslutsstöd för att kunna hantera framtida krav på väginfrastrukturen avseende förändrad trafik/fordonssammansättning/fordonstyper, klimateffekter, etc. ur ett livscykelperspektiv.  

Detta forskningsområde följande kunskapsbehov hos Trafikverket utifrån inbjudan (Trafikverket, 2022a):    

 • Ökad kunskap om nya material och utvecklade provningsmetoder, särskilt oförstörande och förbättrad koppling till kvalitetskontroll, samt tekniskt och funktionellt tillstånd (vägbeläggningar)  
 • Ökad kunskap om nedbrytning av beläggningar och dess påverkan på tekniskt och funktionellt tillstånd (vägbeläggningar)   
 • Ökad förmåga att mäta, kravställa och följa upp tillstånd rationellt, säkert och tillförlitligt (vägbeläggningar)  
 • Ökad kunskap om hur avvattning och dränering av vägkroppen påverkar nedbrytning av vägbeläggningar och vilka åtgärder som kan vidtas (vägbeläggningar).   
 • Ökad kunskap om hur förändrat klimat, utformning av avvattning och dränering av vägkroppen påverkar nedbrytning och vilka åtgärder som kan vidtas (vägkonstruktion).   
 • Ökad kunskap om nedbrytning av vägkroppen och dess påverkan på tekniskt och funktionellt tillstånd, exempelvis bärförmåga givet framtida fordonskonfigurationer i ett varierande klimat (vägkonstruktionen).   
 • Ökad kunskap om hur förändrat klimat, utformning av avvattning och dränering av vägkroppen påverkar nedbrytning och vilka åtgärder som kan vidtas (vägkonstruktionen).   
 • Ökad förmåga att beskriva tillståndet i överbyggnaden med objektiva parametrar. Bakomliggande orsaker till brister i tillstånd ska återspeglas (vägkonstruktionen)   
 • Ökad förmåga att mäta, kravställa och följa upp tillstånd rationellt, säkert och tillförlitligt (vägkonstruktionen)   
 • Utveckling av metoder för beskrivning av grusvägarnas tillstånd på ett objektivt sätt (grusvägar).   
 • Utveckling av dagens affärsmodell (upphandlingsform, entreprenadform, ersättningsmodell och vintermodel) för att nå en effektiv och hållbar vinterväghållning (vinterväghållning).   
 • Ökad kunskap om nedbrytning av vägutrustning och påverkan på livscykel samt utveckling av modeller för beräkning av nedbrytning och livscykelkostnader för vägutrustning (vägutrustning).   
 • Utveckling av nya kostnadseffektiva och objektiva metoder för inventering och tillståndsbedömning för vägutrustning (vägutrustning)