En ökad och samtidigt miljö- och hälsomässigt säker återvinning av jordmassor och andra material som används inom vägteknikområdet skulle vara ett viktigt bidrag till den förbättrade resurshushållning som kännetecknar en cirkulär ekonomi. Det skulle medföra minskade transporter, minskade volymer av deponerat avfall, att det som deponeras hamnar på avsedd deponi, samt en mer hållbar hantering av material såsom jordmassor. Forskningsområdet fokuserar på de utmaningar som finns och de olika åtgärder som behövs för att möjliggöra en ökad återvinning av jordmassor och andra material som används inom vägbyggande. En del åtgärder kopplar till policyfrågor medan andra är av mer teknisk karaktär.  

För att möjliggöra en mer cirkulär och hållbar materialhantering behöver olika styrmedel i samhället analyseras för att klargöra vilka hinder och möjligheter som finns för en ökad återvinning av material. Dessutom behöver metoder utvecklas för att få fram operativa verktyg för att utvärdera materialens tekniska lämplighet och hållbarhet samt säkerställa en miljö- och hälsomässigt säker återvinning. För att möjliggöra sådana verktyg behöver livscykelanalys (LCA), livscykelkostnadsanalys (LCCA) och hållbarhetsanalys av material för vägbyggnad utvecklas, liksom provtagning och karakterisering av materialens tekniska lämplighet och miljö- och hälsomässiga säkerhet.  

Vid såväl byggande som underhåll av vägar krävs hantering av stora mängder material – en viktig del att bidra till ett mer cirkulärt samhälle är att öka graden av återanvändning av sådana material för att minska klimatpåverkan genom långa transporter samt att minimera naturresursanvändning genom att bryta nytt material. Utvecklingsområden handlar om att i) skapa incitament i upphandlingar för att inom ramen för befintlig lagstiftning öka graden av cirkularitet av material, ii) identifiera nyckeltal och indikatorer för att mäta grad av återanvändning, iii) utvärdera hållbarhet av olika lösningar, iv) karaktärisering och klassificering av material som möjliggör enklare återanvändning.  

Detta forskningsområde följande kunskapsbehov hos Trafikverket utifrån inbjudan (Trafikverket, 2022a):   

  • Ökad förmåga att förutse effekter av åtgärder med tanke på framtida åtgärdsbehov och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv (vägkropp)  
  • Ökad kunskap och förmåga till resurssnål och effektiv produktion samt utveckla processer som ökar andelen cirkulära material och bättre nyttjar lokala material och förutsättningar vägkropp).   
  • Ökad kunskap och förmåga till resurssnål och effektiv produktion samt utveckla processer som ökar andelen cirkulära material och reducerar klimatutsläpp till noll (vägbeläggningar).   
  • Utvecklade krav och regelverk som möjliggör bättre resursanvändning, t.ex. lokala material (grusvägar).   
  • Ökad förmåga till optimering av underhållsåtgärder för grusvägar ur ett livscykelperspektiv (grusvägar).   
  • Ökad kunskap om utformning av självinstruerande vägar för att minska behovet av användning av vägutrustning (vägmärken och vägmarkeringar) (vägutrustning).